13. oktobra 2021. održana je online radionica “Osnaživanje organizacija civilnog društva za uključivanje u proces evropskih integracija”. Radionica je prije svega bila namijenjena članicama Ženske zagovaračke grupe (WAG), koja već duže vrijeme aktivno zagovara za veće uključivanje ženskih glasova, perspektiva i ekspertize u proces pristupanja Evropskoj uniji.
Učesnice radionice imale su priliku razgovarati o značaju uključivanja organizacija civilnog društva u sve relevantne reformske procese iz različitih perspektiva. Prof. Dr Midhat Izmirlija sa Pravnog fakulteta u Sarajevu govorio je o tome zašto je važno biti dio procesa EU integracija i na koji način se uključiti, a Darija Ramljak, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije BiH predstavila je ulogu i obaveze DEI kao vodeće bh. institucije u procesu integracija, te mogućnosti za saradnju sa organizacijama civilnog društva, kao i dosadašnja iskustva. Konačno, Fermin Cordoba, politički savjetnik u EUSR i Ajša Adrović-Bešlagić, programska menadžerica Delegacije EU u BiH, sa učesnicama su podijelili važne informacije o mogućnostima uključivanja civilnog društva u razne procese konsultacija, kao i mogućnosti za jačanje dosadašnje saradnje.
“Rodna ravnopravnost mora biti uključena u sve reforme vezane za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Naš zadatak je, između ostalog, da ukažemo na nedostatke u zakonima i praksi koje je potrebno unaprijediti kako bi se poboljšalo stanje ženskih ljudskih prava u BiH”, izjavila je Diana Šehić, direktorica PRAVA ZA SVE.
Na radionici je naglašeno da su organizacije civilnog društva, posebno one koje se bave ženskim pravima, uključene su u proces evropskih integracija kroz različite pristupe: zagovaraju za sistemska rješenja, kompenziraju nedostajuće usluge sistema, te vrše monitoring implementacije svojih preporuka i realizacije uspostavljenih sistemskih rješenja.
“Prostor za djelovanje organizacija civilnog društva postaje sve manji, a nama je u interesu da kroz proces evropskih integracija počnemo promovirati i evropske standarde, prvenstveno radi nas samih. Uloga civilnog društva je tu velika: što se više zagovara uvođenje evropskih standarda, na taj način se osnažuju i same organizacije, a konačno i društvo u cjelini”, rekao je Prof. Dr Midhat Izmirlija sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Zaključeno je da organizacije civilnog društva ne smiju biti uključene u procese donošenja odluka samo prema potrebi jer su njihove aktivnosti relevantne za sve društvene teme, te predstavljaju sve one koji se ne mogu samostalno uključiti, a prije svega one kojima je potrebna dodatna podrška.