Publikacije

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 2

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 2

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 1

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 1

Factsheet Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Factsheet Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Integrisanje Principa Rodne Ravnopravnosti u Proces Pristupanja EU 2023

Integrisanje Principa Rodne Ravnopravnosti u Proces Pristupanja EU 2023

BiH I KANDIDATSKI STATUS: Koliko smo bliže Evropskoj uniji? (Kroz perspektivu rodne ravnopravnosti)

BiH I KANDIDATSKI STATUS: Koliko smo bliže Evropskoj uniji? (Kroz perspektivu rodne ravnopravnosti)

Alternativni CEDAW izvještaj: Izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini 2019–2023

Alternativni CEDAW izvještaj: Izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini 2019–2023

Factsheet Zaključci i preporuke

Factsheet Zaključci i preporuke

Factsheet Mehanizam kordinacije

Factsheet Mehanizam kordinacije

Koliko žene odlučuju u procesu evropskih integracija? Rodna analiza Mehanizma koordinacije?

Koliko žene odlučuju u procesu evropskih integracija? Rodna analiza Mehanizma koordinacije?

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u proces pristupanja EU (Izvještaj o procjeni)

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u proces pristupanja EU (Izvještaj o procjeni)

Evropski put BiH i rodna ravnopravnost

Evropski put BiH i rodna ravnopravnost

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Civilno društvo u razgovorima o budućnosti zemlje: Čuje li se naš glas?

Civilno društvo u razgovorima o budućnosti zemlje: Čuje li se naš glas?

Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji regulira studentsku praksu i preporuke za unapređenje

Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji regulira studentsku praksu i preporuke za unapređenje

Šta nas čeka poslije pandemije: Pregled ženskih prava i uključivanje u evropske integracije

Šta nas čeka poslije pandemije: Pregled ženskih prava i uključivanje u evropske integracije

Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u BiH

Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u BiH

Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za Bosnu i Hercegovinu

Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za Bosnu i Hercegovinu

Reformska agenda II kroz prizmu ženskih prava

Reformska agenda II kroz prizmu ženskih prava

Mapiranje studentske prakse u BiH

Mapiranje studentske prakse u BiH

Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija

Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija

Gdje su žene u mehanizmu koordinacije za EU integracije?

Gdje su žene u mehanizmu koordinacije za EU integracije?

Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

Alternativni CEDAW izvještaj

Alternativni CEDAW izvještaj

Priručnik za antidiskriminacijsko zagovaranje

Priručnik za antidiskriminacijsko zagovaranje

Vodič kroz labirint Evropske unije: Kako zagovarati

Vodič kroz labirint Evropske unije: Kako zagovarati

Nasilje prema ženama u BiH: Odsustvo sistemske zaštite i osiguranje pristupa pravdi

Nasilje prema ženama u BiH: Odsustvo sistemske zaštite i osiguranje pristupa pravdi

Ekonomski razvoj i reforme uz učešće žena

Ekonomski razvoj i reforme uz učešće žena

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova na hrvatskom jeziku

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova na hrvatskom jeziku

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova na bosanskom jeziku

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova na bosanskom jeziku

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova na srpskom jeziku

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova na srpskom jeziku

Razgovor o ljevici

Razgovor o ljevici

Priručnik o rodno odgovornom budžetiranju

Priručnik o rodno odgovornom budžetiranju

Priručnik o pružanju podrške pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije

Priručnik o pružanju podrške pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije

Preporuke za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije

Preporuke za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije

Medijske Naočale

Medijske Naočale

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama i model pravilnika

Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama i model pravilnika

Rezultati višegodišnjeg istraživanje sindikata trgovine o pružanju pravne podrške radnicima

Rezultati višegodišnjeg istraživanje sindikata trgovine o pružanju pravne podrške radnicima

Smjernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Smjernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Izvještaj za Univerzalni periodični pregled 2014

Izvještaj za Univerzalni periodični pregled 2014

Odgovor institucija, ustanova i preduzeća u sprečavanju diskriminacije žena u BiH

Odgovor institucija, ustanova i preduzeća u sprečavanju diskriminacije žena u BiH

Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u BiH-2013

Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u BiH-2013

Šta znamo o ekonomskom nasilju nad ženama?

Šta znamo o ekonomskom nasilju nad ženama?

Dodatak 3. alternativnom izvještaju

Dodatak 3. alternativnom izvještaju

Primjena Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Primjena Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Vodič za izvještavanje nevladinih organizacija

Vodič za izvještavanje nevladinih organizacija

Šta donose novi zakoni u socijalnoj politici FBiH

Šta donose novi zakoni u socijalnoj politici FBiH

Brošura – Program za ženska ljudska prava

Brošura – Program za ženska ljudska prava

Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici

Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici

Kako ostvariti prava u zdravstvenoj, socijalnoj i zaštiti od diskriminacije

Kako ostvariti prava u zdravstvenoj, socijalnoj i zaštiti od diskriminacije

Izvještaj o nasilju u porodici nad Romkinjama u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o nasilju u porodici nad Romkinjama u Bosni i Hercegovini

Evropski standard u inkluziji Roma

Evropski standard u inkluziji Roma

Romkinje za život bez nasilja

Romkinje za život bez nasilja

Vodič ne diskriminacija

Vodič ne diskriminacija

Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite?

Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite?

Vodič ne diskriminacija u institucijama u BIH

Vodič ne diskriminacija u institucijama u BIH

Zašto nismo jednaki u pravima iz zdravstvene zaštite?

Zašto nismo jednaki u pravima iz zdravstvene zaštite?

Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

Vodič za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

Vodič za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

Vodič za zaštitu od diskriminacije kroz zakon i institucije

Vodič za zaštitu od diskriminacije kroz zakon i institucije

Vodič za borbu protiv nasilja u porodici

Vodič za borbu protiv nasilja u porodici

Kako se zaštititi od diskriminacije?

Kako se zaštititi od diskriminacije?

Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Učešće žena u političkom i javnom životu

Učešće žena u političkom i javnom životu