LJUDSKA PRAVA / ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

(U Bosni i Hercegovini, EU pristupnim procesima i institucijama Ujedinjenih naroda)

ZAGOVARANJE PREMA EVROPSKOJ UNIJI ZAGOVARANJE PREMA EVROPSKOJ UNIJI 

PRAVA ZA SVE provodi brojne aktivnosti u cilju uključivanja i jačanja ženskih prava u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Ovo podrazumijeva osiguravanje ženskih prava kroz zakone i praksu, te uključivanje žena i ženskih organizacija u pristupne procese. U saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom (Women Advocacy group) koju čini 16 organizacija iz BiH, PRAVA ZA SVE prate i analiziraju Državni izvještaj za BiH, koji svake godine priprema Evropska komisija. Zagovarački dokument “Doprinos Ženske zagovaračke grupe za Državni izvještaj o napretku” pripremljen je i dostavljen Evropskoj komisiji za 2016. i 2017. godinu, iako je 2017. izdavanje Državnog izvještaja odgođeno.

PRAVA ZA SVE su uz podršku Ženske zagovaračke grupe pripremili više zagovaračkih dokumenata:

PRAVA ZA SVE od 2016. godine aktivno učestvuju u programu zagovaranja ženskih prava pred institucijama EU u Briselu. Predstavnice PRAVA ZA SVE na brojnim sastancima sa čelnim i drugim odgovornim osobama za Balkan predstavljaju stanje ženskih prava u BiH, društveno-političku situaciju, te naročito nalaze iz pomenutih Doprinosa na Državni izvještaj Evropske komisije o BiH.

ZAGOVARANJE ISPRED UJEDINJENIH NACIJA

PRAVA ZA SVE sistemski prati i provodi istraživanja o položaju i pravima žena koja su temelj za vođenje zagovaračkih kampanja. U saradnji sa više od 20 OCD iz cijele Bosne i Hercegovine, koordinirali smo i učestvovali u izradi četvrtog Alternativnog izvještaja o primjeni CEDAW Konvencije za period 2013-2017. Izvještaj govori o primjeni preporuka CEDAW komiteta i napretku u ostvarivanju ravnopravnog položaja žena u BiH. Predstavnice PRAVA ZA SVE su do sada izravno pred CEDAW UN Komitetom predstavljale Alternativne Izvještaje OCD i zagovarale usvajanje prepruka za unaprijeđenje primjene CEDAW standarda kroz zakone i praksu. Svi do sada objavljeni Alternativni izvještaji se mogu pronaći u sekciji Publikacije.

ZAKONODAVNO ZAGOVARANJE

Kao ekspertna organizacije za prava žena, PRAVA ZA SVE podržavala su i učestvovala u radu brojnih državnih radnih grupa za izradu politika u oblasti hraniteljstva, socijalnih usluga, politike zaštite porodice i djece, itd. Sa grupom parlamentarki i stručnjakinja okupljenih u Ekspertnu radnu grupu, uspješno smo zagovarali za izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Krivičnog zakona FBiH, te cijelog seta zakona iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

REGIONALNA SARADNJA

U saradnji sa Centrom ženskih prava Zenica, radili smo na regionalnom istraživačkom projektu “Funding the Women's Movement in the Western Balkans” koji finansira Fondacija Kvinna till Kvinna, a koordinira Kosovo Women's Network. Rezultat istraživanja je regionalni izvještaj „Where's the Money for Women's Rights?“, koji predstavlja pregled trenutnih potreba ženskog pokreta, kao i prethodnih dostignuća.

PRAVA ZA SVE učestvuju u regionalnom projektu “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process”, u cilju jačanja i proširivanja postojeće regionalne saradnje kako bi se ojačale participativne demokratije i omogućio inkluzivan, rodno senzitivan proces pristupanja EU.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena

Zakon o ravnopravnosti spolova

Program za ženska ljudska prava 2012

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

ZAGOVARAMO U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

PRAVA ZA SVE, od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije (ZZD) 2009, djeluju jačajući znanja i vještine organizacija civilnog društva (OCD) i marginalizovanih zajednica za borbu protiv diskrimnacije korištenjem postojećih mehanizama zaštite od diskriminacije. PRAVA ZA SVE su, od 2010. godine, dio grupe organizacija koje čine Koaliciju civilnog društva u borbi protiv diskriminacije „Jednakost za sve“* (Koalicija).

PRAVA ZA SVE su održale desetine treninga i radionica o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije za OCD i marginalizovane zajednice. PRAVA ZA SVE su objavili cijeli niz praktičnih vodiča i priručnika kako koristiti ZZD i postojeće mehanizme zaštite (pogledajte sekciju Publikacije);

PRAVA ZA SVE podržavaju i vode antidiskriminacijske kampanje**. Kampanja za izmjene i dopune ZZD tokom 2015 i 2016 uključivala je sačinjavanje amandmana na zakonski tekst i argumentacije za njihovo usvajanje (dokumenti dostupni na margini stranice). Putem Zajedničkom komisije za ljudska prava Parlamentarne Skupštine BiH zagovarano je unaprijeđenje zaštite žrtava diskriminacije. Veliki broj ovih amandmana usvojen je u Izmjenama i dopunama ZZD iz 2016.

U okviru kampanje PRAVA ZA SVE organizuje debate koje ciljaju na dijalog različitih aktera o unaprjeđenju efikasnosti zaštite građana kroz postojeće antidiskriminacijske mehanizme i institucije. Debate su praćene tematskim člancima aktivista i stručnjaka iz različitih oblasti koje objavljuje portal Koalicije diskriminacija.ba . Sve debate u skraćenoj video verziji možete pogledati na YouTube stranici PRAVA ZA SVE.

PRAVA ZA SVE su organizirali niz debata o diskriminaciji u pristupu pravu na zdravlje što je dovelo do zajedničke inicijative aktivistica, stručnjakinja i parlamentarki za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju koja je upućena u zakonodavnu proceduru u Parlamentu FBIH.

PRAVA ZA SVE organizuje i debate “Antidiskriminacijske politike i prakse za studente pravnih fakulteta” na kojima su, do sada, učestvovali studenti fakulteta iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, Zenice i Banjaluke. Budući pravnici su imali priliku unaprijediti svoja znanja o tome kako praktično koristiti ZZD kroz predavanja i simulirana suđenja na osnovu stvarnih slučajeva iz sudske prakse. I ove debate u skraćenoj video verziji možete pogledati na YouTube stranici PRAVA ZA SVE.

Dugogodišnje iskustvo PRAVA ZA SVE u borbi protiv diskriminacije i zagovaranju zabilježeno je u praktičnom Priručniku za antidiskriminacijsko zagovaranje koji je namjenjen OCD i onima koje žele da se bave antidiskriminacijskim zagovaranjem ili zagovaranjem uopšte.

_____________

* Koaliciju čine OCD Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, PRAVA ZA SVE i Vaša prava BiH. Koalicija promovira aktivnu ulogu civilnog društva i građana u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini kroz pružanje pravne pomoći i informacija u slučajevima diskriminacije; vodi i podržava zagovaračke kampanje zasnovane na znanjima i argumentaciji usmjerenim ka unapređenju primjene antidiskriminacijskih politika, zakona i prakse; gradi kapacitete zajednica i organizacija za podršku žrtvama i borbi protiv diskriminacije. Rad i djelovanje Koalicije trenutno podržavaju USAID i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

** Koalicija definira antidiskriminacijsko zagovaranje kao različite aktivnosti OCD koje vode izgradnji društva bez diskriminacije kroz primjenu ZZD. Primarni fokus ovakvog zagovaranja je podrška primjeni pomenutog zakona, ali i drugim propisima i politikama koje su antidiskriminacijske ili imaju takve odredbe.

 

LINKOVI DO ČLANAKA:

Prepoznajemo li diskriminaciju – Izazovi za građane i institucije, autor: Midhat Izmirlija

Pristup zdravlju – ili pravo na zdravlje, autorica: Selma Hadžihalilović

Imaju li žene jednako pravo na zdravlje?, autorica: Amra Kadrić

Koliko mladi znaju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju?, autorica: Aleksandra Petrić

Zakon o zabrani diskriminacije (neslužbeni prečišćeni tekst)

Komentari Koalicije Jednakost za sve na Prednacrt ZZD

Koalicija Jednakost za sve – amandman na član 11. ZZD

AD Program

OBRAZOVANJE

Projekat „Studentskom praksom brze do posla“ podržava reformu visokog obrazovanja kroz uspostavljanje jedinstvenog modela redovne studentske prakse na fakultetima u BiH. Redovna praksa tokom studija će omogućiti studentima da steknu potrebne praktične vještine i tako postanu profesionalno spremniji i konkurentniji na trzištu rada.

Uz podršku Evropske unije, Udruženje „Prava za sve“ i UG „Budućnost“ Modriča će formirati ERSE mrežu (Edukacija/ Reforma/ Sigurnost/ Egzistencija) koja će povezati studentske organizacije, akademsku i poslovnu zajednicu kako bi uspostavili jedinstveni model studentske prakse, zasnovane na dobrim iskustvima iz EU i testirati ga na fakultetima u BiH. Jačanjem saradnje članova Mreže projekat otvara novi prostor za dijalog sa obrazovnim insituticijama na različitim nivoima što će dodatno doprinijeti izgradnji kulture dijaloga u BiH.

Provođenjem široke i sveobuhvatne javne i medijske kampanje, Mreža će zagovarati reformu i unaprijeđenje visokog obrazovanja. Rad na uvođenju praksi će studentima omogućiti sticanje potrebnih vještina za rad, a poslodavcima olakšati i pojednostaviti odabir budućih zaposlenika, čime će projekat u konačnici doprinjeti povećanju zapošljavanja mladih u BiH.

PRAVA ZA SVE U MEDIJIMA

ČLANCI

Izvještaj – Nestaju li žene sa političke, ekonomske i društvene scene u BiH? (RTV Slon, 30.11.2016.)
Biti porodilja u FBiH (Radio Slobodna Evropa, 07.03.2016.)
Umjesto naknada, porodilje u FBiH dobiju otkaz (Nezavisne novine, 08.03.2016.)
“Prava za sve” ponudila alternativne odgovore na Upitnik EK-a (Fokus, 29.06.2017.)
Šehić: Mehanizam koordinacije slika neravnopravnosti žena u BiH (Dnevni avaz, 20.12.2017.)
U Sarajevu predstavljen dokument “Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija” (Agencija Anadolija, 12.11.2018.)
Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija (Radio Sarajevo, 13.11.2018.)
Reformskoj agendi II nedostaju principi rodne ravnopravnosti (Federalna.ba, 05.12.2019.)
Prezentacija studije o studentskoj praksi: Preporučena dva modela za BiH (FENA, 28.05.2020.)

VIDEO ZAPISI
Ja biram goste sa Dianom Šehić (O kanal, 08.01.2017.)
PRAVA ZA SVE: Žene su isključene iz donošenja važnih političkih odluka u BiH (VOA, 20.12.2017.)
Nužna primjena zakonskih rješenja u cilju većeg učešća žena (FENA, 12.11.2018.)
Jedan je dan – Gošća Diana Šehić, direktorica Udruženja Prava za sve (O kanal, 12.11.2018.)
Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija (TV HAYAT, 14.11.2018.)
Prava za sve – Da li su žene u BiH (ne)ravnopravne? (O kanal, 14.11.2018.)
Šehić: Žene polako nestaju sa društvene i političke scene (N1, 19.12.2018.)
U Federaciji BiH ne postoji fond za porodilje (O kanal, 20.01.2019.)
Porodilje (ni)su iste – diskriminacija u FBiH, puna prava u RS (O kanal, 01.09.2019.)
Gostovanje: “BiH je u Evropi, a kada će u EU?” (Sarajevska špica, TVSA, 19.10.2020.)