Biblioteka

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 2

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 2

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 2

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 2

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 1

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini Factsheet 1

Factsheet Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Factsheet Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Strategija Zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2030 Rodna Analiza

Integrisanje Principa Rodne Ravnopravnosti u Proces Pristupanja EU 2023

Integrisanje Principa Rodne Ravnopravnosti u Proces Pristupanja EU 2023

BiH I KANDIDATSKI STATUS: Koliko smo bliže Evropskoj uniji? (Kroz perspektivu rodne ravnopravnosti)

BiH I KANDIDATSKI STATUS: Koliko smo bliže Evropskoj uniji? (Kroz perspektivu rodne ravnopravnosti)

Alternativni CEDAW izvještaj: Izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini 2019–2023

Alternativni CEDAW izvještaj: Izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini 2019–2023

Factsheet Zaključci i preporuke

Factsheet Zaključci i preporuke

Factsheet Mehanizam kordinacije

Factsheet Mehanizam kordinacije

Koliko žene odlučuju u procesu evropskih integracija? Rodna analiza Mehanizma koordinacije?

Koliko žene odlučuju u procesu evropskih integracija? Rodna analiza Mehanizma koordinacije?

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u proces pristupanja EU (Izvještaj o procjeni)

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u proces pristupanja EU (Izvještaj o procjeni)

Evropski put BiH i rodna ravnopravnost

Evropski put BiH i rodna ravnopravnost

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Civilno društvo u razgovorima o budućnosti zemlje: Čuje li se naš glas?

Civilno društvo u razgovorima o budućnosti zemlje: Čuje li se naš glas?

Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji regulira studentsku praksu i preporuke za unapređenje

Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji regulira studentsku praksu i preporuke za unapređenje

Šta nas čeka poslije pandemije: Pregled ženskih prava i uključivanje u evropske integracije

Šta nas čeka poslije pandemije: Pregled ženskih prava i uključivanje u evropske integracije

Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u BiH

Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u BiH

Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za Bosnu i Hercegovinu

Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za Bosnu i Hercegovinu

Reformska agenda II kroz prizmu ženskih prava

Reformska agenda II kroz prizmu ženskih prava

Mapiranje studentske prakse u BiH

Mapiranje studentske prakse u BiH

Izvještaj u sjeni – O implementaciji CEDAW konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Izvještaj u sjeni – O implementaciji CEDAW konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija

Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija

Gdje su žene u mehanizmu koordinacije za EU integracije?

Gdje su žene u mehanizmu koordinacije za EU integracije?

Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

EU Upitnik 2016

EU Upitnik 2016

EU Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

EU Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Osnovni principi i dokazivanje “ostalih oblika diskriminacije” prema Zakonu o zabrani diskriminacije

Osnovni principi i dokazivanje “ostalih oblika diskriminacije” prema Zakonu o zabrani diskriminacije

Teret dokazivanja direktne i indirektne diskriminacije

Teret dokazivanja direktne i indirektne diskriminacije

Rodna ravnopravnost – nacrt kurikuluma

Rodna ravnopravnost – nacrt kurikuluma

Rodna ravnopravnost – kartice

Rodna ravnopravnost – kartice

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost

Mapa ženskih prava u Bosni i Hercegovini

Mapa ženskih prava u Bosni i Hercegovini

Decembarski zahtjevi Inicijative za monitoring evropskih integracija

Decembarski zahtjevi Inicijative za monitoring evropskih integracija

Rezultati višegodišnjeg istraživanja sindikata trgovine o pravnoj pomoći radnicima

Rezultati višegodišnjeg istraživanja sindikata trgovine o pravnoj pomoći radnicima

Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama i model pravilnika

Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama i model pravilnika

Smjernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Smjernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Priručnik za rad komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama

Priručnik za rad komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama

Analiza edukovanosti javnosti iz zakona o ravnopravnosti spolova BiH i Porodičnog zakona FBiH i RS

Analiza edukovanosti javnosti iz zakona o ravnopravnosti spolova BiH i Porodičnog zakona FBiH i RS

Smijernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Smijernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Ko je ko u mreži pravde

Ko je ko u mreži pravde

Informacija o sanaciji šteta izazvanih poplavama

Informacija o sanaciji šteta izazvanih poplavama

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Prednacrt Javne politike o udomiteljstvu

Prednacrt Javne politike o udomiteljstvu

Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme Federalnih pravnih propisa i dr. akata

Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme Federalnih pravnih propisa i dr. akata

Komentar zakona o ravnopravnosti spolova

Komentar zakona o ravnopravnosti spolova

Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova

Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova

Šta znamo o ekonomskom nasilju nad ženama?

Šta znamo o ekonomskom nasilju nad ženama?

Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

Vodič Ne/Diskriminacija, Šta jeste a šta nije diskriminacija? Primjeri, uputstva, korisni savjeti

Vodič Ne/Diskriminacija, Šta jeste a šta nije diskriminacija? Primjeri, uputstva, korisni savjeti

Kako se zaštiti od diskriminacije? Primjena Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Kako se zaštiti od diskriminacije? Primjena Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Analiza uskl. zk. i javn. pol. u BiH sa Konv. Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Analiza uskl. zk. i javn. pol. u BiH sa Konv. Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Strategija za razvoj primarne zdravstvene zaštite

Strategija za razvoj primarne zdravstvene zaštite

Prava LGBT osoba u BiH – Zdravstvo

Prava LGBT osoba u BiH – Zdravstvo

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH

Politika i strategija za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja u FBiH (2012-2020)

Politika i strategija za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja u FBiH (2012-2020)

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Istraživanje o zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u FBiH

Istraživanje o zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u FBiH

Analiza zakona o zdravstvenom osiguranju u BiH

Analiza zakona o zdravstvenom osiguranju u BiH

Evaluacija novih metoda ciljanja zasnovana na podacima pilot ankete za BiH

Evaluacija novih metoda ciljanja zasnovana na podacima pilot ankete za BiH

Novi metodi ciljanja za BiH-a: Drugi dio

Novi metodi ciljanja za BiH-a: Drugi dio

Socijalna davanja u BiH

Socijalna davanja u BiH

Prava na socijalnu zaštitu u BiH

Prava na socijalnu zaštitu u BiH

Izvještaj o stanju u socijalnoj zaštiti – Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite?

Izvještaj o stanju u socijalnoj zaštiti – Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite?

Vodič za ostvarivanje socijalne zaštite

Vodič za ostvarivanje socijalne zaštite

Evropska socijalna povelja

Evropska socijalna povelja

Sistem socijalne zaštite – BiH i regija

Sistem socijalne zaštite – BiH i regija

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u FBiH i BD

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u FBiH i BD

Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH

Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH

Vodič – Ne/Diskriminacija u Institucijama u BiH

Vodič – Ne/Diskriminacija u Institucijama u BiH

Komentar zakona o zabrani diskriminacije

Komentar zakona o zabrani diskriminacije

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o zabrani diskriminacije

Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova i sa međunarodnim standardima

Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova i sa međunarodnim standardima

Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Zakon o ravnopravnosti spolova BiH

Zakon o ravnopravnosti spolova BiH

Gender Akcioni plan BiH 2013-2017

Gender Akcioni plan BiH 2013-2017

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Preporuka Komiteta Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Preporuka Komiteta Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Obrazloženje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Obrazloženje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nas ženama i nasilju u porodici

Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nas ženama i nasilju u porodici

UN Rezolucija 1325, žene, mir i sigurnost

UN Rezolucija 1325, žene, mir i sigurnost

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena

UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

Zaključna zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

Zaključna zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

Alternativni izvještaj o primjeni CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Alternativni izvještaj o primjeni CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Izvještaj o anketi o položaju Romkinja i nasilja u porodici nad Romkinjama

Izvještaj o anketi o položaju Romkinja i nasilja u porodici nad Romkinjama

Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici

Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u 2013

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u 2013

Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u BiH

Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u BiH

Specijalni izvještaj o pravima osoba sa invaliditetom

Specijalni izvještaj o pravima osoba sa invaliditetom

Specijalni izvještaj o stanju prava djece sa posebnim potrebama

Specijalni izvještaj o stanju prava djece sa posebnim potrebama

Izvještaj o primjenjivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Izvještaj o primjenjivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Izvještaj BiH o primjenjivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Izvještaj BiH o primjenjivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

SOS Dječija sela – Važno je da znate!

SOS Dječija sela – Važno je da znate!

Smjernice za prepoznavanje socijalno isključene djece u BiH

Smjernice za prepoznavanje socijalno isključene djece u BiH

Akcioni plan za djecu 2011-2014

Akcioni plan za djecu 2011-2014

Smjernice za alternativnu skrb o djeci u Hrvatskoj

Smjernice za alternativnu skrb o djeci u Hrvatskoj

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u FBiH i BD

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u FBiH i BD

Situaciona analiza zaštite djece bez roditeljskog staranja u BiH

Situaciona analiza zaštite djece bez roditeljskog staranja u BiH

Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u BiH

Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u BiH

Zaključno zapažanje kombinovanog drugog, trećeg i četvrtog Periodičnog izvještaja BiH usvojena na 61-sjednici Komiteta

Zaključno zapažanje kombinovanog drugog, trećeg i četvrtog Periodičnog izvještaja BiH usvojena na 61-sjednici Komiteta

UN Konvencija o pravima djeteta

UN Konvencija o pravima djeteta

Izvještaj o provođenju akcionog plana za djecu BiH 2011-2014

Izvještaj o provođenju akcionog plana za djecu BiH 2011-2014

Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH

Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH

Zakon o zašititi osoba sa duševnim smetnjama

Zakon o zašititi osoba sa duševnim smetnjama

Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH

Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH

Zakon o lijekovima FBiH

Zakon o lijekovima FBiH

Zakon o liječništvu

Zakon o liječništvu

Prava LBGT osoba u Bosni i Hercegovini

Prava LBGT osoba u Bosni i Hercegovini

Analiza zakona o zdravstvenom osiguranju

Analiza zakona o zdravstvenom osiguranju

Akcioni plan

Akcioni plan

Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite?

Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite?

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH

Socijalna davanja u BiH, 2009

Socijalna davanja u BiH, 2009

CC za UNICEF – Analiza potrebe djece

CC za UNICEF – Analiza potrebe djece