O NAMA

PRAVA ZA SVE (Rights for All) je organizacija civilnog društva aktivna u polju zaštite ljudskih prava i zagovaranja za fer i demokratsko društvo zasnovano na principima ljudskih prava. PRAVA ZA SVE zahtijeva odgovornost vlasti za zaštitu i realizaciju ljudskih prava, traži pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava, promoviše jednake prilike za sve, bez obzira na spol, invaliditet, rasu ili status manjine, seksualnu orijentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu razliku, te podržava razvoj i osnaživanje isključenih grupa i zajednica. PRAVA ZA SVE izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

MISIJA: Educiramo i zagovaramo s ciljem da ljudska prava učinimo stvarnim. Borimo se za unapređenje ljudskih prava i jačanje civilnog društva.

VIZIJA: Otvoreno društvo u kojem svi uživaju jednaka ljudska prava u skladu sa međunarodnim i domaćim instrumentima za zaštitu prava.

Dugogodišnjim i kontinuiranim radom PRAVA ZA SVE su ostvarila značajne rezultate na unapređenju zakonodavnog okvira za zaštitu ljudskih prava, rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju. Uspostavljanjem saradnje između civilnog društva i donosioca odluka doprinijeli smo jačanju glasova građana i građanki te se pozicionirali kao snažan akter u zagovaranju potrebnih promjena na političkom i institucionalnom nivou.

Proveli smo brojne aktivnosti u cilju uključivanja OCD i osnaživanja ženskih stavova i glasova u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Ovo je naročito usmjereno na osiguranje integrisanja principa rodne ravnopravnosti kroz zakone i praksu, te jačanje saradnje civilnog društva sa Delegacijom Evropske unije u BiH. PRAVA ZA SVE redovno pripremaju inpute na izvještaje i mišljenja Evropske komisije o BiH sa aspekta poštovanja ženskih prava i rodne ravnopravnosti, kao i diskriminacije u bh. društvu, te koordinira rad WAG (Women Advocacy Group – Ženska zagovaračka grupa) koju čine OCD iz cijele zemlje. Jedina smo organizacija koja je sačinila Alternativne odgovore na Upitnik Evropske komisije iz ženske perspektive, jedina koja je analizirala Mehanizam koordinacije i predstavila način rada ovog glomaznog institucionalnog tijela, kao i jedina koja je sačinila kratku analizu Reformske agende II.

PRAVA ZA SVE jača kapacitete organizacija mladih i povezuje ih sa institucijama i donosiocima odluka kreirajući na taj način ambijent za donošenje potrebnih promjena i reformi. Smatramo da su mladi ljudi ključni za proces demokratizacije društva, a obrazovanje i uključivanje mladih u dijalog sa donosiocima odluka jedini ispravan pravac djelovanja.

Od samog početka rada, PRAVA ZA SVE uspostavlja i gradi mostove saradnje između civilnog društva i institucija, naročito predstavnika zakonodavne vlasti kao direktno izabranih predstavnika građana. U svom radu djelujemo koristeći aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje o kršenjima ljudskih prava, razvijajući zagovaračke dokumente/policy briefs i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse, organizirajući i provodeći zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika, razvijajući i jačajući vještine i kapacitete organizacija civilnog društva, uspostavljajući saradnju i dijalog sa donosicima odluka kroz održavanje javnih saslušanja o ključnim pitanjima kršenja ljudskih prava i problematiziraju različite oblike diskriminacije.

Zadržavajući neovisnost, PRAVA ZA SVE sarađuju sa parlamentarnim komisijama i vladama na svim nivoima, međunarodnim institucijama i organizacijama, organizacijama civilnog društva, medijima i drugima.