Alternativni izvještaj pruža uvid u stanje ženskih ljudskih prava u devet različitih oblasti koje su definirane u konvenciji, kroz pregled nacionalnog zakonodavstva, administrativnih pravila, upozorava na prepreke u njihovom ostvarivanju, ali istodobno sadržava preporuke za njihovo prevazilaženje.

“Goruće pitanje u ovom trenutku je femicidi i to nije političko pitanje, to pitanje od državnog interesa. Mora se učiniti sve, od izmjene zakona do osiguranja njegove primjene, uspostvljanja protokola i sistema odgovornosti, kako bi pravda bila zadovoljena a žrtva zaštićena”, rekla je Diana Šehić, direktorica Udruženja “Prava za sve”.

“Nasilje u porodici je najprijavljivanije krivično djelo u BiH, po svim statistikama, a samo 40 do 45% tih slučajeva koje se prijave policiji, dodje do tužilaca. Kada se i dođe do suda bilježi se 70% uslovnih osuda i ta laka kaznena politika nam govori da mi ova djela tretiramo kao manje društveno opasna”, mišljenja je Aleksandra Petrić iz Udruženja žena Banjaluka.

“Тražimo hitan odgovor o trenutnom procesu izmjena krivičnog zakona FBiH i Zakona o zaštiti nasilja u porodici, da znamo u kojem pravcu dalje djelovati”, istakla je Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica.

Alternativni izvještaj biće dostavljen UN komitetu nadležnom za razmatranje primjene Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (ženska konvencija).