27. aprila 2021. godine održan je redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women’s Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjeg monitoringa raznih aspekata učešća žena u procesu evropskih integracija, sa posebnim naglaskom na posljedice pandemije COVID-19, te su finalizirani komentari za Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Prisutne članice grupe razgovarale su i razmijenile informacije o političkoj participaciji žena, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, problemima u sektoru obrazovanja, porastu nasilja nad ženama, te smanjivanju prostora za djelovanje organizacija civilnog društva. Civilni sektor je za vrijeme pandemije nastavio sa svojim redovnim aktivnostima, uz sve dodatne koje su se nametnule kao potreba za vrijeme pandemije. “Ženski nevladin sektor je i tokom pandemije insistirao na izmjenama zakona i usklađivanju propisa sa međunarodnim standardima, i pandemija nas nije zaustavila ni u zagovaračkim procesima”, izjavila je Duška Andrić iz Centra ženskih prava Zenica.

Zaključeno je da Ženska zagovaračka grupa nastavlja svoj rad usmjeren na osiguravanje uključivanja stavova i glasova ženskih organizacija civilnog društva u proces pridruživanja Evropskoj uniji, te kreiranje prostora za dijalog sa relevantnim institucijama i donosiocima odluka. “Ženske organizacije civilnog društva ne uvažavaju se dovoljno s obzirom na njihovu ekspertizu, i potrebno je da budu uključene u sve procese donošenja odluka”, izjavila je Diana Šehić, direktorica “Prava za sve”.