Redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women’s Advocacy Group) se održao 6. aprila 2022. godine. WAG i ove godine priprema dokument u kojem će predstaviti stanje ženskih ljudskih prava u različitim oblastima, kao doprinos Izvještaju EU o napretku Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Članice WAGa su razmijenile informacije o političkoj participaciji žena, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, problemima u zdravstvenom sektoru, porastu nasilja nad ženama, teškoj situaciji u kojoj se nalaze Romkinje, sužavanju prostora za djelovanje organizacija civilnog društva. Ove godine smo se osvrnule i na Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU i realizaciju 14 Prioriteta.

Nažalost, i ove godine je situacija slična kao ranijih godina, od posljednjeg Izvještaja o napretku za Bosnu i Hercegovinu nije bilo značajnog napretka ni na jednom području. Država nije ispunila gotovo nijednu od ključnih obaveza potrebnih za napredak prema članstvu u Evropskoj uniji.

Predstavnice Ženske zagovaračke grupe su dogovorile da će zajedno ići sa prijedlogom za organiziranje javnog saslušanja Komisije za jednakopravnost spolova i Komisije za ljudska prava kako bi im predstavile svoje prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH koji se trenutno nalazi u proceduri.