Tema diskriminacije i provedbe antidiskriminacionih politika uvijek je aktuelna. Diskriminacija je opće prisutna u radnim okruženjima s posebnim osvrtom na spolnu diskriminaciju u Institucijama. Prava za sve je održala 22.10. okrugli sto sa predstavnicama i predstavnicima Institucija u Kantonu Sarajevo s ciljem zajedničkom dijaloga o mogućim rješenjima za pitanje diskriminacije u Institucijama s posebnom pažnjom na diskriminaciju žena. Kao jedan od načina za prevazilaženje ovog problema navedene su brojne aktivnosti koje Radna tijela, odbori i komisije u Kantonu Sarajevo, mogu realizirati a u cilju aktiviranja razgovora o ovom pitanju ali i ostvarenju pozitivnih pomaka u ovoj oblasti. O tome je na Okruglom stolu govorila i Segmedina Srna Bajramović, članica Skupštine Kantona Sarajevo. Ona je naglasila značaj djelovanja članova_ica komisija ali i svih članova_ica Skupštine u pokretanju pozitivnih koraka ka eliminiranju diskriminacije žena u institucijama ali i o iznimno značajnim zadacima monitoringa sprovedbe postojećih propisa te saradnjom sa organizacijama civilnog društva i Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim Gender centrima. Arijana Ćatović, predstavnica organizacije Prava za svije iznijela je iznimno zanimljive podatke o stanju u oblasti primjene Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o zabrani diskriminacije, a do kojih se došlo istraživanjem o informiranosti o ova dva zakona te o stvarnim aktivnostima u njihovoj primjeni kroz institucije Bosne i Hercegovine. Učesnici_ce su zajednički zaključile da je razgovor i analiza primjene Zakona najbolji korak ka stremljenju društvu jednakih mogućnosti, bez diskriminacije.