Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), čiju realizaciju finansira USAID, a provodi  Fondacija za istraživanje Državnog univerziteta New York, između ostalih aktivnosti, pruža podršku institucijama vlasti u integrisanju principa ravnopravnosti spolova u pravne propise. U ostvarenju ovih ciljeva, SGIP je ostvario suradnju sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centrom FBiH, nadležnim parlamentarnim i drugim tijelima, te organizacijama civilnog društva.

Uz podršku  PRAVA ZA SVE, izrađen je nacrt Priručnika o integrisanju principa ravnopravnosti spolova u pravne propise. Cilj ovog Priručnika je da predstavi jednostavan i praktičan način za uspješno integrisanje standarda ravnopravnosti spolova u pravne propise, i to od najranije faze izrade pravnog propisa, pa sve do razmatranja nacrta/prijedloga zakona pred nadležnim parlamentarnim tijelima.

U nastojanju da konačni tekst Priručnika ima što veću upotrebnu vrijednost, SGIP u partnerstvu sa PRAVA ZA SVE je organizovao poludnevni forum/radionicu o nacrtu Priručnika, na kojoj su sudionici izložili konstruktivne komentare i prijedloge za unapređenje teksta Priručnika.