U Sarajevu je 30.11.2016 je predstavljen Alternativni CEDAW izvještaj: Izvještaj OCD o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. – 2017, koji će bi upućen UN Komitetu na razmatranje početkom naredne godine. Izvještaj je rezultat zajedničkog rada 20tak BiH OCD a čiju izradu su koordinirale PRAVA ZA SVE i Helsinški parlament građana iz Banje Luke.

Nalazi Izvještaja ukazuju da se u BiH nastavlja sistemsko kršenje ljudskih prava i marginalizovanje žena u društvenom, ekonomskom i političkom djelovanju.

BiH nije uspostavila i osigurala kontinuirano i efikasno sprečavanje nasilja nad ženama. Sigurne kuće nemaju osiguranu finansijsku podršku a žrtve sigurno mjesto spasa i osnaživanja. Prava žena se krše i u pristupu pravdi gdje sudovi nastavljaju izricati niske kazne onima koji trguju ljudima i počiniocima nasilja nad ženama.

Žene su marginalizovane u politici jer političke stranke isključuju žene iz procesa donošenja ključnih odluka. Reformski i drugi procesi odvijaju se izvan mogućnosti za utjecaj žena i ženskih organizacija. Primjetan je trend prema kojem se troškovi brige za porodicu, djecu, starije, osobe sa invaliditetom prebacuju na žene.

BiH nije ostvarila napredak u pravcu osiguravanja kontinuirane zaštite marginalizovanih grupa žena, naročito interno raseljenih žena povratnica, žena u ruralnim zajednicama, samostalnih roditeljki, žena treće životne dobi, Romkinja, žena s invaliditetom, LBTI žena, kao i žena koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije i kršenja ženskih ljudskih prava.

Ovo je četvrti Alternativni izvještaj, koji analizira ključne aspekte kršenja ženskih ljudskih prava i daje konkretne preporuke državnim institucijama na svim razinama za sveobuhvatnu zaštitu ljudskih prava žena, poziva na primjenu zakona i politika i traži odgovornost institucija za poštivanje Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i BiH zakona, naročito Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Za više pogledajte Alternativni izvjestaj u sekciji Publikacije.