PRAVA ZA SVE je organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Organizacija je izrasla iz Global Rights (nekada Međunarodna pravna grupa/International Human Rights Law Group) koja je djelovala u BiH i regionu Balkana od 1996. PRAVA ZA SVE je uspostavljena sa vizijom stvaranja pravednog i demokratskog društva, zasnovanog na principima ljudskih prava, jednakih mogućnosti i participativne demokratije.

rijana-diana-fedra-proslava

Organizacija PRAVA ZA SVE je u proteklih 20 godina:•    Provela istraživanja o primjeni međunarodinih konvencija o ljudskim pravima u BiH (npr. UN CEDAW 1998, 2006, 2010 i aneks iz 2013, 2016; UN CRPD 2013, UPR 2014, itd.); Pratila i izvještavala o primjeni domaćeg zakonodavstva (npr. Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o zabrani diskriminacije), o položaju marginalizovanih grupa (npr. Romkinja, osoba sa invaliditetom).

  • Učestvovala u radu državnih i OCD radnih grupa za izradu nacrta zakona i politika npr. Zakona o hraniteljstvu, Zakona o razvojnom planiranju, Zakona o zaštiti porodice sa djecom, Zakona o socijalnim uslugama, Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola.
  • Sačinila veliki broj analiza i komentara zakona i politika te amandmana npr. na reformu sistema socijalne zaštite i sigurnosti, zaštiti porodice sa djecom, planiranju i upravljanju razvojem, obrazovanju odraslih, vještačkoj oplodnji, jedinstvenoj metodologiji za izradu pravnih propisa i procjenje utjecaja.
  • Vodila brojne zagovaračke kampanje za izmjene propisa; potakla provođenje desetina javnih rasprava, parlamentarnih saslušanja, tematskih sjednica parlamentarnih komisija o  Zakonu o hraniteljstvu, Krivičnom zakonu, Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o ravnopravnosti spolova.
  • Provela stotine treninga u okviru programa obuka za različite ciljne grupe kao što su to marginalizovane zajednice, OCD, vlade, pravne profesionalce, članove parlamenata o domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, nediskriminaciji, ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, socijalnim i ekonomskim pravima, pružanju pravne podrške u slučajevima diskriminacije, zagovaranju. PRAVA ZA SVE svoje obuke oblikuje prema potrebama ciljnih grupa povezujući teoriju sa učenjem i primjenom naučenog u praksi.
  • Organizovala stotine javnih događaja, uključujući regionalne i nacionalne konferencije, parlamentarna saslušanja, javne forume, javne konsultacije, okrugle stolove, savjetovanja. Sačinili smo desetine različitih izvještaja, priručnika, vodiča, publikacija.

Neke od trenutnih aktivnosti PRAVA ZA SVE uključuju obuke o pružanju pravne podrške u slučajevima diskriminacije i antidiskriminacijskom zagovaranju, integriranju rodne ravnopravnosti u pravne propise; nastavljamo zagovaranje za: integriranje rodne perspektive u procesu pridruživanja BiH u EU, unapijeđenja efikasnost mehanizama zaštite od diskriminacije, osnaživanje stuktura vlasti za integrisanje rodne ravnopravnosti u politike i praksu; PRAVA ZA SVE nastavlja pratiti zakonodavne procese te podržava mehanizme saradnje, koordinacije i zajedničkog djelovanja OCD i BiH Parlamenata.

proslava-grupna