PRAVA ZA SVE su pratili uspostavljanje Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD. Podaci jasno ukazuju na marginalizovanje žena sa pozicija donošenja ključnih, političkih odluka. I dalje je prisutan „stakleni plafon“, prepreka koja žene zaustavlja u napredovanju i onemogućava im pristup pozicijama stvarne političke moći i odlučivanja.

Promocija policy paper

Promocija policy paper

Mehanizam koordinacije, ne uvažava princip ravnopravne zastupljenosti spolova, čime se krši Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH koji obavezuje na zastupljenost od najmanje 40% jednog od spolova u svim državnim i drugim tijelima, uključujući tijela koja donose političke odluke.

Rezultati analize su predstavljeni na javnoj promociji u EU info centru krajem decembra 2017. godine. Učesnici su bili predstavnici OCD, političkih partija , EU delegacije, kao I drugi zainteresovani akteri.