Predstavnica PRAVA ZA SVE je učestvovala u studijskoj posjeti Vilniusu koja se održala u periodu 25-29. juna 2018. godine u organizaciji Kvinna till Kvinna. Studijska posjeta se sastojala od dva dijela: radionice o analizi rodne ravnopravnosti i edukacije za pisanje diskusionog/zagovaračkog dokumenta, te posjete Evropskom institutu za ravnopravnost spolova (EIGE).

Radionicu o rodnoj analizi je vodila Nicole Farnsworth iz Kosovo Women's Network (KWN), a uključivala je edukaciju o metodologiji istraživanja, izradi diskusionog/zagovaračkog dokumenta i preporuka. Tokom cijele radionice bio je zastupljen praktičan rad na strateškim dokumentima svake organizacije.

PRAVA ZA SVE u studijskoj posjeti Vilniusu 1

Drugi dio studijske posjete je uključivao posjetu Evropskom institut za ravnopravnost spolova (EIGE). Evropski institut je agencija EU-a koja se stara da se ravnopravnost spolova prati i osigura u Evropskoj uniji. EIGE provodi istraživanja i prikuplja statističke podatke o ravnopravnosti spolova u EU-u, nadzire kako EU ispunjava svoju međunarodnu obavezu uspostave ravnopravnosti polova i bori se protiv nasilja nad ženama. Prilikom posjete učesnice su imale priliku istražiti EIGE biblioteku, ali i čuti više o razvoju i korištenju podataka unutar Gender Indexa.

Tokom studijske posjete u Ambasadi Švedske u Vilniusu je organiziran sastanak na kojem su razmijenjena iskustva učesnica studijske posjete iz zemalja Zapadnog Balkana i predstavnica litvanskih organizacija za rodnu ravnopravnost, sa posebnim fokusom na osiguranje rodne jednakosti u pristupu EU. Naročito je istaknuto da je pristupni period onaj u kojem je nužno insistirati na uključivanju rodne ravnopravnosti u zakone i praksu, naročito imajući u vidu usaglašavanja nacionalnih zakonodavstava sa pravnom stečevinom EU.

Studijska posjeta je dodatno bila prilika i da se organizacije-učesnice informišu o Berlinskom procesu, te predstavi publikacija „EU at the glance“.

PRAVA ZA SVE u studijskoj posjeti Vilniusu 2