U periodu od 24. do 31. oktobra 2019. godine, predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje su doprinijele izradi Alternativnog CEDAW izvještaja (2013-17) učestvovale su na 74. sesiji CEDAW Komiteta u UN-u u Ženevi, kao i na From Global to Local (Od globalnog do lokalnog) treningu u organizaciji IWRAW-AP koji je prethodio sesiji.

Zeneva2

Zeneva3

Maida Omerćehajić, pravna savjetnica u Udruženju „Prava za sve“, bila je dio grupe aktivistica koje su na sastancima CEDAW Komiteta sa nevladinim organizacijama predstavile podatke o nedovoljnoj zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, diskriminaciji žena u oblasti zapošljavanja, zabrinjavajućem porastu nasilja nad ženama, te posebno lošem položaju marginalizovanih grupa žena.

Zeneva4

Zeneva5

Kroz učešće na sesiji i odgovore na pitanja članova/ica Komiteta, PRAVA ZA SVE su zagovarala punu primjenu UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), sa posebnim fokusom na oblasti političke participacije, zapošljavanja, rada i socijalnih prava, te zdravstvenih i reproduktivnih prava. U skladu sa objavljenim zaključnim zapažanjima i preporukama CEDAW Komiteta za Bosnu i Hercegovinu, država bi morala poduzeti niz mjera kako bi poboljšala položaj žena, uključujući uvećanje participacije žena na kandidatskim listama na 50% kroz izmjene Izbornog zakona BiH, harmonizovanje zakonske regulative za porodiljske naknade i osiguravanje jednakog pristupa ovim naknadama u cijeloj državi, uvođenje posebne definicije samohranih majki u porodično zakonodavstvo, te uspostavljanje konsolidovanog sistema za prikupljanje, analizu i dijeljenje relevantnih statističkih podataka.

Zeneva6

Snimak javnog neformalnog sastanka CEDAW Komiteta sa nevladinim organizacijama možete pogledati ovdje, a puni tekst zaključnih zapažanja i preporuka za Bosnu i Hercegovinu nalazi se na ovom linku.