1. maja 2020. godine online je održan redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjeg monitoringa raznih aspekata učešća žena u procesu evropskih integracija, sa posebnim naglaskom na negativan uticaj pandemije COVID-19 i relevantnih novousvojenih propisa na ženska prava u zemlji.

Prisutne članice grupe su razgovarale o političkom učešću žena i zastupljenosti u procesima odlučivanja, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, porastu nasilja nad ženama i smanjivanju prostora za djelovanje ženskih organizacija civilnog društva, te podijelile informacije sa terena.

Zaključeno je da je od izuzetne važnosti da ženski glasovi budu uključeni u cijeli proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine, te da je na sva pitanja neophodno obezbijediti žensku perspektivu. “Rodna ravnopravnost ne znači da žena bude samo prisutna, nego da se ženska pitanja tretiraju kao važna” izjavila je Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije “Udružene žene” iz Banje Luke.